Na co można przeznaczyć środki? - Usługi Rozwojowe 4.0

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Na co można przeznaczyć środki?

Środki można przeznaczyć na refundację kosztów zakupu:

  1. licencji uprawniających do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych oraz
  2. usług szkoleniowych lub doradczych związanych bezpośrednio z wykorzystaniem licencji, o których mowa w pkt a), o ile potrzeba ich realizacji wynika z rzeczywistych potrzeb odbiorców wsparcia.

Refundacji w ramach projektu podlega zakup licencji dokonany przez odbiorcę wsparcia nie wcześniej niż po podpisaniu umowy wsparcia z beneficjentem i ich finansowanie przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Konkretny podmiot (Odbiorca wsparcia) może otrzymać wsparcie w ramach naboru jednokrotnie – co będzie weryfikowane przez Beneficjenta przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia na podstawie listy Odbiorców wsparcia udostępnionej przez PARP.

WAŻNE: Dostawca licencji (dalej: Dostawca), ani Wykonawca usług szkoleniowych lub doradczych (dalej: Wykonawca) nie może być powiązany z Odbiorcą wsparcia i Beneficjentem kapitałowo lub osobowo (bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów).

Odbiorca wsparcia nie może być Dostawcą ani Wykonawcą dla pozostałych Odbiorców wsparcia w ramach całego naboru.