Polityka prywatności - Usługi Rozwojowe 4.0

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką w celu zrozumienia naszych działań dotyczących Twoich danych osobowych i sposobu ich przetwarzania w ramach realizowanego projektu pn. Usługi rozwojowe 4.0 - wsparcie podmiotów BUR w obszarze tworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystaniu nowych technologii, zwanego dalej Projektem. Korzystając ze strony internetowej pod nazwą Usługi rozwojowe wsparcie podmiotów BUR, wyrażają Państwo zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce.

Administratorem i właścicielem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.uslugirozwojowe40.pl/ jest Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy Interior Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. Inżynierskiej 8, zwane dalej Interior. 

Współadmistratorami danych osobowych są:

 • Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-412) przy Alei Niepodległości 22
 • Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze (65-076) przy ul. Reja 6

I. Zakres niniejszej Polityki

Interior przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Niniejsza polityka opisuje rodzaje danych, jakie Interior może od Ciebie zbierać lub jakie możesz przekazywać nam oraz zasady ich zbierania, wykorzystywania, przetwarzania, ujawniania i ochrony.

Niniejsza Polityka obejmuje zarówno nasze procedury online, jak i offline dotyczące gromadzenia danych. Polityka obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające stronę pod nazwą Usługi rozwojowe wsparcie podmiotów BUR. Na stronie mogą znajdować się linki do stron internetowych innych podmiotów. Podmioty te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stron trzecich. Niezależnie od postanowień niniejszej Polityki, w niektórych sytuacjach możemy wystąpić o Twoją wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli zgoda taka jest wymagana na mocy prawa.

II.   Przetwarzanie danych osobowych

Korzystając ze strony, w tym kontaktując się z nami możesz przekazywać nam swoje dane osobowe. Poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla osób kontaktujących się z nami. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osób biorących udział w rekrutacji w ramach Projektu lub zakwalifikowanych do Projektu zawarte zostały w zakładce „Ochrona Danych Osobowych„

1. Inspektor Ochrony Danych

Współadministratorzy zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO wyznaczają punkt kontaktowy, dla osób, których dane dotyczą, gdzie można się zwracać z każdą sprawą związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Współadministratorów. Punktem kontaktowym jest Interior. Kontakt z punktem kontaktowym dla podmiotów jest możliwy pod adresem iod@parkinterior.pl

2. Odbiorcy danych osób kontaktujących się z nami 

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • osoby upoważnione przez Współadministratorów – pracownicy oraz współpracownicy;
 • podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
 • podmioty, którym Współadministratorzy zobligowani będą udostępnić dane
  na podstawie przepisów prawa.

3. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w ramach świadczonych usług i korzystania ze strony pod nazwą Inwestycje w usługi rozwojowe.

4.  Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów w związku z kontaktem do czasu załatwienia sprawy, udzielania odpowiedzi na otrzymane zapytanie, a następnie przez okres archiwizacji tj. okres do zakończenia realizacji Projektu.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

1) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 „RODO”);
2) Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 „RODO”);
3) Prawo żądania usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym”
(art. 17 „RODO”), w przypadku gdy: 

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

4) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 „RODO”)
w przypadku gdy: 

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów,
  ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

5) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 „RODO”), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dla Administratora wiążący, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6) Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody lub umowy (art. 20 „RODO”), co oznacza, iż osoba, której dane dotyczą prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
7) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

6. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

7. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych w przypadku kontaktu, przesłania zapytania w celu uzyskania informacji jest dobrowolne, jednakże w niektórych sytuacjach może być niezbędne dla udzielania właściwej odpowiedzi lub odpowiedniego rozpatrzenia sprawy.

III. Bezpieczeństwo danych

Dane Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

IV. Prawa autorskie

Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora (np. zdjęcia, teksty, video) i podlegają ochronie na mocy przepisów prawa. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości
lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

V. Korzystanie z plików COOKIES

Podobnie jak większość stron internetowych, Strona pod nazwą Inwestycje w usługi rozwojowe korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”).
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Interior
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach Serwisu www.uslugirozwojowe4.0 stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa Cookie Rodzaj Cel
contrast Trwałe Przechowuje ustawienia zmiany wyglądu strony (widok normalny/kontrastowy)
kookie Trwałe Przechowuje wyrażone zgody
system40 Sesyjne Przechowuje identyfikator sesji
zoom Trwałe Przechowuje ustawienia powiększenia czcionki


6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

VI. Aktualizacje Polityki

Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.