Realizacja - Usługi Rozwojowe 4.0

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Realizacja

Zadania Odbiorcy:

W celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów w ramach projektu Odbiorca wsparcia będzie zobligowany złożyć Beneficjentowi dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia w tym:

  1. wniosek o dokonanie refundacji składany maksymalnie w ciągu 30 dni od daty zakupu licencji. W przypadku zakupu licencji wraz z dodatkową usługą szkolenia/ doradztwa wniosek składany jest maksymalnie 30 dni od daty ukończenia usługi szkoleniowej/ doradczej;
  2. potwierdzające zakup licencji/szkolenia/doradztwa udokumentowane protokołem odbioru, dokumentem księgowym (z wyłączeniem noty księgowej) oraz protokołem wyboru dostawcy/wykonawcy (spójne z przeprowadzonym przez Odbiorcę wsparcia i zweryfikowanym przez Beneficjenta rozeznaniem rynku);
  3. potwierdzające dokonanie płatności za zakupione usługi, licencje (potwierdzenie przelewu);
  4. odbiorca wsparcia złoży oświadczenie, że nie otrzymał środków na zakup licencji z innych źródeł.

Wydatki powinny być dokonywane przez Odbiorcę wsparcia w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Odbiorca wsparcia jest zobowiązany nabyć licencję/szkolenie/doradztwo w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy o udzielenie wsparcia po cenie wskazanej we wniosku o udzielenie wsparcia. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może wydłużyć wskazany termin na wniosek Odbiorcy wsparcia. 

Jeżeli koszt licencji/szkolenia/doradztwa wzrośnie w stosunku do poziomu określonego we wniosku o udzielenie wsparcia, za pokrycie różnicy odpowiada Odbiorca wsparcia.

Zadania Beneficjenta:

  1. Beneficjent zweryfikuje, czy planowane do zakupu licencje spełniają warunki określone dla naboru, tzn. czy uprawniają do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych.
  2. Beneficjent zweryfikuje także czy planowany zakup usługi szkoleniowej lub doradczej jest związany bezpośrednio z wykorzystaniem licencji oraz czy potrzeba ich realizacji wynika z rzeczywistych potrzeb Odbiorców wsparcia.
  3. Beneficjent zweryfikuje w jaki sposób zostało przeprowadzone rozeznanie rynku przez Odbiorcę wsparcia w stosunku do kosztów wykazanych we wniosku o udzielenie wsparcia.

Weryfikacja, o której mowa w pkt 1-3 odbywać się będzie na podstawie wniosku o udzielenie wsparcia. Przez weryfikację wniosku rozumie się proces oceny wniosku zakończony pozytywną lub negatywną decyzją o udzieleniu wsparcia. Weryfikacji dokonuje jedna osoba. Weryfikacja będzie prowadzona przez osoby zatrudnione przez Beneficjenta, tj.:

  1. Ekspert ds. oceny w obszarze tradycyjnych usług rozwojowych.
  2. Ekspert ds. oceny w obszarze zdalnych usług rozwojowych.
  3. Ekspert ds. oceny w obszarze usług rozwojowych wykorzystujących technologie immersyjne.

Beneficjent przed dokonaniem refundacji będzie weryfikować sposób dokonania zakupów licencji/szkoleń/doradztwa przez Odbiorców wsparcia biorących udział w projekcie. W szczególności weryfikacji podlegać będzie wybór Dostawcy/Wykonawcy w oparciu o porównanie co najmniej 3 ofert, dokumentację procesu wyboru, kryteria wyboru Dostawcy/Wykonawcy, certyfikaty ukończenia/listy obecności czy inne potwierdzenia wykonania usługi (w przypadku szkoleń lub doradztwa). 
W przypadku doradztwa Beneficjent ma prawo weryfikacji jego dodatkowych (specyficznych) produktów.